Zajęcia wspierające

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne organizowane się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Prowadzone są one przez logopedę i odbywają się w kilku osobowej grupie.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Pomocą objęci są w pierwszej kolejności uczniowie z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zaleceniach jest określony zakres potrzebnego wsparcia.

W klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie:

· funkcji spostrzegania wzrokowego,

· funkcji słuchowej,

· orientacji przestrzennej,

· koordynacji wzrokowo-ruchowej,

· funkcji motorycznych;

· wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej

· rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Wykorzystywane są do tego różne metody min. „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, Kinezjologia Edukacyjna Paula Denisona, Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z dysleksją, dysortografią lub dysgrafią, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz niedostymulowanych dydaktycznie.

Mają na celu zmniejszanie deficytów rozwojowych i kompensowanie ich poprzez rozwijanie innych umiejętności.

Integrują w spójny system różne rodzaje aktywności.

Podnoszą sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych.


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

Zajęcia w klasach początkowych prowadzone są przez nauczycieli wychowawców, w klasach IV – VI przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w formie konsultacji,

Zajęcia te koncentrują się nie tylko wokół, pokonania u dziecka barier
w zdobywaniu potrzebnej mu wiedzy teoretycznej ale są także nakierowane na wykształcanie potrzebnych umiejętności, cech czy zdolności jak: spostrzegawczość, koncentracja, uwaga, sprawności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Ponadto wdrażają one do systematycznej pracy oraz są przydatne w rozwoju zdolności i umiejętności myślenia i działania logicznego oraz twórczego.


KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Konsultacje przedmiotowe w klasach IV– VIII odbywają się raz na dwa tygodnie z każdego przedmiotu. Uczeń, który był nieobecny w szkole albo nie zrozumiała materiału na lekcji bądź chce go jeszcze raz powtórzyć może przyjść na konsultacje i uzyskać pomoc od nauczyciela danego przedmiotu.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia mają na celu pobudzenie i rozwijanie zdolności twórczych. Uczniowie mają możliwość rozwoju wyobraźni, zdolności manualnych tworząc ze wszystkiego co znajdziemy wokół. Uczą się pracy i zabawy w grupie, a to wszystko dzięki sztuce tworzenia.Zajęcia wspierające


Komentowanie jest wyłączone