Zajęcia dodatkowe

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koła zainteresowań mają na celu umożliwienie wszechstronnego rozwoju dziecka, w zależności od jego predyspozycji, zainteresowań i potrzeb. Oferta kół w ciągu lat się zmienia i wynika z potrzeb uczniów, a także zainteresowań nauczycieli.


KOŁO PLASTYCZNE

Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie, collage i rzeźbienie. Tworzenie ciekawych form z papieru- orgiami oraz makiet przestrzennych dostosowanych do zainteresowań uczestników.


KOŁO INFORMATYCZNE

Zajęcia koła informatycznego przeznaczone są dla wszystkich uczniów chętnych do poszerzania wiedzy z informatyki i technik informacyjnych.
Co tygodniowe spotkania stymulują aktywność poznawczą i twórczą uczniów, pobudzają zainteresowania, ukierunkowują ciekawość cyfrowym światem.
Tworząc ciekawe gry, młodzież rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie, umiejętnie podejmuje decyzje, rozwiązuje problemy projektowe.
Program koła informatycznego uwzględnia wzrastającą w ostatnich latach rolę edukacji informatycznej w szkole podstawowej.

– wykorzystanie umiejętności obsługi programów do rozwiązywania problemów,

– zdobywanie wiadomości odbywa się w ścisłym związku z praktycznymi czynnościami uczniów,

– umiejętność podejmowania decyzji, które ze zdobytych wiadomości wykorzystać w procesie rozwiązywania problemu,

– rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia.


SZACHY Z ELEMENTAMI ZAGADEK LOGICZNYCH

SZACHY Z ELEMENTAMI ZAGADEK LOGICZNYCH, wg. autorskiego programu p. Arkadiusza Więcko. Jest to twórcze rozwinięcie dotychczasowych zajęć o nazwie POTYCZKI LOGICZNE.
Diagnoza i analiza problemu, poszukiwanie różnych rozwiązań oraz gotowość do podejmowania ryzyka, to kluczowe kompetencje niezwykle cenne na każdym etapie naszego życia. Cyklicznej pracy nad rozwojem tych kompetencji mają służyć właśnie zajęcia p. Arkadiusza.


KOŁO MATEMATYCZNE

Program przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej zainteresowanych matematyką, jej historią i zastosowaniem.

– utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas lekcji,

– wzbogacenie uczniów o informacje nowe, dotąd nieznane,

– wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania, formułowania i uzasadniania wniosków.


KOŁO WOLONTARIATU

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.


KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęcia koła języka niemieckiego dla klas 0-3 oraz klas 4-8 mają na celu rozbudzanie zainteresowania tym językiem, motywowanie uczniów do nauki, rozwijanie sprawności mówienia, słuchania oraz śpiewania (niemieckie piosenki i kolędy), a także przyswajanie i wzbogacanie leksyki służącej do reakcji językowych dotyczących życia codziennego. Pracujemy metodą komunikatywną i audiowizualną. Uczniowie mają także możliwość spróbowania swoich sił w rolach teatralnych w przedstawieniach po niemiecku.


KOŁO MUZYCZNE NUTKI

Podczas zajęć uczniowie uczą się podstawowych technik wokalnych oraz emisji głosu poprzez ćwiczenia dykcji oraz ćwiczenia oddechowe. Rozwijane są również umiejętności gry na dzwonkach oraz instrumentach perkusyjnych. Wprowadzane są podstawowe elementy zasad muzyki.


KOŁO GIER PLANSZOWYCH


KODOWANIE


SZYDEŁKOWANIE

Komentowanie jest wyłączone