W roku szkolnym 2011\2012 realizowano projekt w ramach funduszy unijnych wynikający z Priorytetu IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działania 9.1-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Proces wyrównywania szans edukacyjnych u uczniów charakteryzujących się deficytami edukacyjnymi i wychowawczymi opiera się w naszej szkole między innymi na zindywidualizowanym nauczaniu, opartym na szerokim zasobie nowoczesnych efektywnych pomocy naukowych. Analogicznie sytuacja występuje w odniesieniu do uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzięki możliwości skorzystania z funduszy unijnych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkołach podstawowych pozyskano 30 tys.zł.

Poprzedziły to działania - powołanie zespołu nauczycieli ,którzy dokonali diagnozy edukacyjnej uczniów pod kątem ich potrzeb, opracowali plan działań oraz uruchomienie zajęć umożliwiających ich realizację. Jednocześnie zespół diagnozujący wskazał możliwość doposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne ,interaktywne pomoce naukowe i sprzęt specjalistyczny jako niezbędną przesłankę do osiągnięcia wzrostu efektywności indywidualizacji kształcenia i wychowania .Pozyskane pomoce posłużą także kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości szans i będą wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Wśród zakupionych pomocy jest mobilna tablica Interaktywna, programy komputerowe np.Eduterapeutica Logopedia ,mikroskop „jajo” ,gry dydaktyczne, zestawy ćwiczeniowe do korygowania wad postawy.