2013r.

Profilaktyka oczami młodzieży - konkurs


W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas 4-6 biorą udział w szkoleniu z I POMOCY organizowanym przez SP „Słoneczna”. Celem programu jest promowanie zasad ratowania życia ludzkiego w szkole . Uczniowie oprócz nabywania praktycznych umiejętności związanych bezpośrednio z udzielaniem I pomocy, będą także zapoznawać się z budową i funkcjonowaniem układów: krążenia, oddychania oraz nabywać wiedzę z elementów osteologii. Uczniowie także będą wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas konkursu plastycznego, gdzie tematem będzie plakat, który ma zachęcić do udziału w podobnych szkoleniach. W czerwcu odbędzie się również przedstawienie teatralne, którego głównym tematem będzie udzielanie I pomocy. Nie będzie to jednak zwykłe przedstawienie, gdyż autorami scenariusza oraz aktorami będą sami uczniowie. Scenariusz zostanie wyłoniony poprzez konkurs dla klas 4-6. Zwieńczeniem naszego programu będzie sprawdzenie przyrostu wiedzy teoretycznej i praktycznej.Opracowała Joanna Sierant
W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół Prywatnych brał udział w programie profilaktycznym organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie – „Bezpieczna Szkoła”.
Celem nadrzędnym programu jbyło uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z otaczającego świata, jak i sposoby unikania niebezpieczeństw.
W tym roku skupiliśmy się na pokazaniu naszym podopiecznym warunków bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.

Zajęcia odbywały się na dwóch poziomach w zależności od potrzeb i wieku uczestników:
I POZIOM – KLASY 0-6
- poradnik bezpiecznych zachowań w szkole, w domu i w lesie
- nauka zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem

II POZIOM – GIMNAZJUM
- handel ludźmi


W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Podstawowych „Słoneczne” bierze udział w programie „ Bezpieczna Szkoła” organizowanym przez KomendęWojewódzką Policji w Szczecinie oraz fundację „ Razem Bezpieczniej”. Celem programu jest promowanie bezpieczeństwa w szkołach .Ze względu na coraz większe zainteresowanie dzieci Internetem nasza szkoła w skoncentrowała się w tym roku na problemie cyberprzemocy .
Dla nas bezpieczna szkoła to przede wszystkim:
- świadome zagrożeń i potrafiący sobie z nimi radzić uczniowie
- świadomi oraz przeszkoleni rodzice w pełni współpracujący ze szkołą
- świadome, odpowiednio przeszkolone grono pedagogiczne .

Zajęcia dotyczące cyberprzemocy odbywają się na trzech poziomach:
POZIOM I
Uczniowie klas 0-3 uczą się o bezpiecznym korzystaniu z komputera i internetu na podstawie programu „ Sieciaki”.
POZIOM II
Uczniowie klas 4-6 pracują z programem „ 3…2…1…internet”.
POZIOM III
Uczniowie gimnazjum dyskutują o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą i cyberniebezpieczeństwami na lekcjach wychowawczych oraz informatyki .

Uczniowie będą także wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas konkursu plastycznego dotyczącego zagrożeń w sieci ( wystawa prac pod koniec roku szkolnego). W czerwcu odbędzie się również przedstawienie teatralne, którego głównym tematem będzie cyberprzemoc. Nie będzie to jednak zwykłe przedstawienie, gdyż autorami scenariusza oraz aktorami będą sami uczniowie. Scenariusz zostanie wyłoniony poprzez konkurs dla klas gimnazjalnych. Będzie ono adresowane nie tylko do rodziców, ale także do całej społeczności lokalnej. Akcją informacyjną ( ulotki, plakaty) zajmą się również uczniowie naszego gimnazjum.
Cyberprzemoc w internecie to także przemoc słowna, dlatego też chcemy uczulić uczniów na ten problem wplatając netykietę do cyklicznego konkursu „ Mistrza Dobrych Manier”.
Dla Rodziców naszych uczniów proponujemy cykl warsztatów związanych z tematyką cyberprzemocy:

SZKOLENIE I
„ Cyberniebezpieczeństwa – co to takiego?” dotyczy trzech aspektów cyberniebezpieczeństw:
- cyberprzemocy( pedofilia i niepożądani znajomi, demoralizujące strony internetowe, przemoc w grach, przemoc słowna)
- cyberprzestępstwa ( kradzieże i oszustwa internetowe , kradzież danych osobowych, niechciani cybergoście, piractwo komputerowe)
- cyberchoroby

SZKOLENIE II
„ Zasady bez
piecznego korzystania z internetu. Jak zabezpieczyć domowy komputer”( praktyczne zajęcia prowadzone przez nauczyciela informatyki)
Dotyczą przede wszystkim:
- ogólnych zasad korzystania z Internetu i komputera w domu
- postępowania w przypadku stwierdzenia przestępstwa internetowego w komputerze domowym
-przygotowania podstawowych ustawień komputera do pracy na przykładzie systemu operacyjnego WINDOWS XP)
- jak sprawdzić jaki komunikator jest zainstalowany w komputerze dziecka
- jak zablokować niechciane strony
- jak pomóc dziecku w ustaleniu zbioru stron, z których będzie korzystać
- jak sprawdzić jakie witryny są przeglądane przez dziecko.

Harmonogram działań w ramach programu „ Bezpieczna Szkoła”:

LP DZIAŁANIE TERMIN UCZESTNICY ODPOWIEDZIALNY CEL
1 LEKCJE INFORMATYKI, WYCHOWAWCZE Z PROGRAMEM „ SIECIAKI”, 3X45 MIN. ROK SZKOLNY 2009/ 2010

KLASY

0-3 SP

K. WIECZOR-
KOWSKA,

D. BOROWSKI

UŚWIADOMIENIE NAJMŁODSZYM ZAGROŻEŃ ZWIAZANYCH Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU

-POKAZANIE SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CYBERPRZEMOCĄ

2 LEKCJE WYCHOWAWCZE, INFORMATYKI Z PROGRAMEM „ 3…2…1…INTERNET”, 4X45 MIN. ROK SZKOLNY 2009/2010 KLASY 4-6 SP

K. WIECZO-
RKOWSKA,

D. BOROWSKI

- UŚWIADOMIENIE UCZNIOM ZAGROŻEŃ ZWIAZANYCH Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU

-POKAZANIE SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CYBERPRZEMOCĄ

3

WARSZTATY „ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA – CO TO TAKIEGO?”

STYCZEŃ 2010 RODZICE, OPIEKUNOWIE

K. WIECZOR-

KOWSKA

USWIADOMIENIE RODZICOM ZAGROZEN ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM DZIECI Z INTERNETU

- POKAZANIE SPOSOBÓW MINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU

4 WARSZTATY „ ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU. JAK ZABEZPIECZYĆ DOMOWY KOMPUTER?” MARZEC 2010 RODZICE, OPIEKUNOWIE

K. WIECZOR-
KOWSKA,

M. GIEDZIUN

PRZEDSTAWIENIE PRZEZ INFORMATYKA PROGRAMÓW DO ZABEZPIECZANIA KOMPUTERA DOMOWEGO

- PRZEDSTAWIENIE ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

5 WARSZTATY „ CYBERCHOROBY ORAZ ROZMOWY NA TRUDNE TEMATY” KWIECIEŃ 2010 RODZICE, OPIEKUNOWIE K. WIECZOR-
KOWSKA,
J. KRESKOWIAK
;
PRZEDSTAWIENIE PSYCHOLOGICZNYCH SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CYBERPRZEMOCĄ
6 WARSZTATY „ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH” KWIECIEŃ 2010 RODZICE, OPIEKUNOWIE, NAUCZYCIELE KWP SZCZECIN

UŚWIADOMIENIE SKALI PROBLEMU UZALEŻNIENIA MLODZIEZY OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

- PRZEDSTAWIENIE SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

7 KONKURS PLASTYCZNY „ CYBERPRZEMOC W SIECI” MAJ 2010 UCZNIOWIE SP S. PIOTROWSKI UKAZANIE PRZEZ UCZNIÓW NAJWAŻNIEJSZYCH ICH ZDANIEM PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z CYBERPRZEMOCĄ
8 KONKURS PLASTYCZNY „ CYBERPRZEMOC W SIECI”
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DOTYCZĄCE CYBERPRZEMOCY
CZERWIEC 2010 UCZNIOWIE SP, GIMNAZJUM

K.WIECZOR-
KOWSKA,

B. OLWERT

UKAZANIE PRZEZ UCZNIÓW NAJWAŻNIEJSZYCH ICH ZDANIEM PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z CYBERPRZEMOCĄ
9 KONKURS „ MISTRZ DOBRYCH MANIER” MARZEC 2010 UCZNIOWIE SP

K. WIECZOR-

KOWSKA

POZNANIE PRZEZ UCZNIÓW ZASAD NETYKIETY
10 POLICYJNE STUDIUM BEZPIECZENSTWA ROK SZKOLNY 2009/ 2010 NAUCZYCIELE SP, GIMNAZJUM K. WIECZOR-
KOWSKA
- ZAPOZNANIE GRONA PEDAGOGICZNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYMI ASPEKTAMI BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE